Velkommen til nye medlemmer

Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medlem af Sønderborg Yacht-Club, og vi håber at vi snart ses til et af klubbens arrangementer. Du har måske allerede modtaget det eller de første eksemplarer af klubbens blad OHØJ, og allerede set, at der foregår mange aktiviteter i klubben.


Når du har meldt dig ind i SYC er det formentlig fordi du gerne vil være sammen med andre, som har samme interesse som dig, nemlig at sejle, og fordi du mener at netop SYC, med de aktiviteter m.v. vi kan tilbyde, er den klub, der bedst opfylder dine ønsker og behov.

Med indmeldelse i SYC forventer du formentlig også at opnå et godt kontaktnet til andre sejlere, således at du bl.a. kan trække på deres erfaringer og viden om sejlads, og formentlig forventer du gennem dette netværk også at blive en del af et fællesskab, som udmønter sig i nye bekendtskaber og socialt samvær. Alle disse forventninger vil vi fra bestyrelsens side selvfølgelig gøre alt for at indfri.

Men tingene kommer ikke af sig selv. Hvis du vil opnå at være en del af dette samvær og fællesskab og opnå en følelse af samhørighed med de "gamle" medlemmer, må du selv yde lidt. Det kan bl.a. være at deltage i nogle af de fælles aktiviteter, f.eks. onsdagskapsejladserne, tursejladserne, julestue, vinterfest og andre arrangementer.

Og fælles aktiviteter forudsætter, at nogle medlemmer påtager sig arrangørrollen. Klubbens aktiviteter, drift og anskaffelser tilrettelægges af et antal udvalg og en bestyrelse, alle valgt på frivillig basis. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling, hvorimod udvalgene "tilfældigvis" er sammensat af medlemmer med fælles interesse.

Udvalgene er normalt selvsupplerende, dvs. at udvalgsmedlemmerne vælges ikke på en generalforsamling, men er klubmedlemmer, som har en særlig interesse i f.eks. kapsejlads eller ungdomsarbejde eller som bare synes det er væsentligt at klubben f.eks. har et ordentligt klubhus, og derfor på et tidspunkt har involveret sig i netop disse opgaver.

Så hvis du gerne vil have god kontakt til andre klub-medlemmer og mulighed for at opbygge et netværk, som trækker dig med ind i fællesskabet, er deltagelse i klubbens aktiviteter, og især deltagelse i udvalgsarbejdet i klubben, de primære redskaber hertil.

De fleste af vores udvalg har altid brug for en hjælpende hånd, men f.t. har specielt kapsejladsudvalget, turudvalget og klubhusudvalget lidt svært ved at rekruttere nye medlemmer. Disse udvalg er en væsentlig del af klubbens eksistensgrundlag, og det er derfor væsentligt at opretholde deres aktiviteter.

Derfor - hvis du som nyt medlem har lyst til hurtigt at blive en del af klubfællesskabet - samtidig med at du har lyst til at yde en (ofte beskeden) indsats (jo flere man er om arbejdet, jo mindre belastende er det for den enkelte) på et eller flere områder - så tag klubbladet OHØJ frem, slå op i telefontavlen bagerst i bladet, tag telefonen og kontakt den eller de udvalgsformænd, der repræsenterer det eller de områder, du måske gerne vil høre lidt mere om, inden du træder ind i de "aktive" medlemmers rækker. Udvalgenes arbejde kører normalt på meget uformel vis, og flere af udvalgene har f.eks. også deres egen jule-, påske- eller sommerfrokost, hvor udvalgets medlemmer rystes sammen på andre måder end gennem arbejdet for klubben.

Med sejlerhilsen og ønske om god vind

Sønderborg Yacht-Club