SYC´s Venner Generalforsamling

5. marts 2017 23:42 , af Brian Lybæk Petersen

 SYC’s VENNER generalforsamling Mandag d. 27/3 - 2017 Kl. 19.00 i SYC’s klubhus (1 sal).                                              

 Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab for 2016 samt budget for 2017 v/kasseren

4.Valg til bestyrelsen.

5.Valg af 2 regnskabskyndige revisorer.

6.Fastsættelse af kontingent.

7.Evt.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal indsendes skriftelig til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen til:

Morten Koldkjær Sørensen,

Oehlenschlægersgade 37,

6400 Sønderborg,

Mail: mmlao@mail.dk

Telefon: 21653009

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer – dog kræves der ¾ flertal af de afgivne stemmer ved lovændringer. Afstemning foregår ved håndsoprækning, men såfremt 1 (et) medlem forlanger skriftlig afstemning, skal denne foretages. Bestyrelsen vil gerne servere kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen, og af hensyn til det praktiske vil vi gerne have en positiv tilbagemelding om jeres deltagelse, via mail/besked til undertegnede.

På bestyrelsens vegne

Morten Koldkjær Sørensen