SYC's Venner Generalforsamling 26/3-19

10. marts 2019 22:36 , af Brian Lybæk Petersen

SYC’s VENNER
Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag d. 26/3 - 2019 Kl. 19.00 i SYC’s klubhus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018 samt budget for 2019 v/kasseren
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Evt.
Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal indsendes skriftelig til formanden
senest 14 dage inden generalforsamlingen
Morten Koldkjær Sørensen, Oehlenschlægersgade 37, 6400 Sønderborg, Mail: mmlao@mail.dk
Telefon: 21653009
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer – dog kræves der ¾
flertal af de afgivne stemmer ved lovændringer. Afstemning foregår ved håndsoprækning, men
såfremt 1 (et) medlem forlanger skriftlig afstemning, skal denne foretages.
På bestyrelsens vegne
Morten Koldkjær Sørensen
Sønderborg d. 01/03- 2019